تحقیق در مورد میراث اریا - انواع تحقیق مقاله پروژه
تحقیق در مورد میراث اریا
تحقیق در مورد میراث اریا

تحقیق در مورد میراث اریا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 6  29 شهريور 1387گزارش اختصاصي ميراث آريا؛نتايج پنج سال کار کارشناسي تشکيل سازمان ميراث فرهنگي (بخش پنجم)گردشگري و ميراث فرهنگي دو مقوله مهمي بوده و هستند که هميشه براي تصميم‌گيري در مورد آنها بحث‌ها و نظرات بسياري مطرح بوده است. يکي از اين نظرات تشکيل وزارتخانه‌اي در اين باب است.لايحه تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگريماده 1- با رعايت مفاد ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي سازمان‌هاي ميراث فرهنگي کشور و ايرانگري و جهانگردي با کليه اموال منقول و غيرمنقول، ديون، تعهدات، اعتبارات و کارکنان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متنزع و از ادغام آنها وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري با کليه وظايف و اختياراتي که سازمان‌هاي مذکور به موجب قوانين و مقررات گوناگون و اين قانون دارا هستند، تشکيل مي‌شود. تبصره- کليه وظايف و اختيارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي به وزير و وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري منتقل مي‌شود.ماده2- تعيين وظايف و اختيارات وزارتخانه مذکور ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت مفاد قانون برنامه سوم...

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

 

29 شهريور 1387

گزارش اختصاصي ميراث آريا؛

نتايج پنج سال کار کارشناسي تشکيل سازمان ميراث فرهنگي (بخش پنجم)

گردشگري و ميراث فرهنگي دو مقوله مهمي بوده و هستند که هميشه براي تصميم‌گيري در مورد آنها بحث‌ها و نظرات بسياري مطرح بوده است. يکي از اين نظرات تشکيل وزارتخانه‌اي در اين باب است.لايحه تشکيل وزارت ميراث فرهنگي و گردشگريماده 1- با رعايت مفاد ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي سازمان‌هاي ميراث فرهنگي کشور و ايرانگري و جهانگردي با کليه اموال منقول و غيرمنقول، ديون، تعهدات، اعتبارات و کارکنان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي متنزع و از ادغام آنها وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري با کليه وظايف و اختياراتي که سازمان‌هاي مذکور به موجب قوانين و مقررات گوناگون و اين قانون دارا هستند، تشکيل مي‌شود. تبصره- کليه وظايف و اختيارات وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در امور ميراث فرهنگي و ايرانگردي و جهانگردي به وزير و وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري منتقل مي‌شود.ماده2- تعيين وظايف و اختيارات وزارتخانه مذکور ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده (3) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي کشور مصوب 28/4/1367 و قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 7/7/1370 و با جهت‌گيري واگذاري وظايف تصدي به بخش غير دولتي و حذف وظايف غيرضروري تفکيک ملي و استاني با پيشنهاد مشترک وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و تصويب هيات دولت براي اجراي آزمايشي به مدت پنج سال به تصويب کميسيون مشترک رسيدگي کننده به اين قانون خواهد رسيد.تبصره- وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري مکلف است نسبت به شناسايي ثبت مرمت، حفظ و احيا، پژوهش و معرفي ميراث طبيعي کشور مطابق مقررات مربوط به ميراث فرهنگي کشور اقدام نمايد. محدوده ميراث طبيعي کشور مطابق آيين نامه‌اي است که با پيشنهاد مشترک وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب وزيران خواهد رسيد.ماده3- شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به رياست رئيس جمهور و عضويت وزراي ميراث فرهنگي و گردشگري، امور خارجه، مسکن و شهرسازي، راه و ترابري، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي و آموزش و پرورش و روساي سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي کشور، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و چهار نفر کارشناس خبره با پيشنهاد وزير ميراث فرهنگي و گردشگري و حکم رئيس جمهور تشکيل مي‌گردد.تبصره 1- وزير ميراث فرهنگي و گردشگري دبير شوراي عالي خواهد بود و دبيرخانه شوراي عالي در وزارتخانه ميراث فرهنگي و گردشگري تشکيل مي‌گردد.تبصره 2- کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و موسسات دولتي، شهرداري‌ها و کليه دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، موظف به اجراي مصوبات اين شوراي عالي مي‌باشند.

ماده 4- وظايف و اختيارات شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري به شرح زير است:الف- تصويب سياست‌ها، خط مشي‌ها و برنامه‌هاي کلان امور ميراث فرهنگي و گردشگريب- جلب حمايت بخش‌هاي دولتي و غير دولتي و بخش تعاوني و خصوصي براي تحقق اهداف بخش ميراث فرهنگي و گردشگريج- فراهم کردن زمينه سرمايه‌گذاري بخش دولتي و افزايش سهم آن در امور مربوط به ميراث فرهنگي و گردشگريد- کليه وظايف قانوني که تا قبل از تصويب اين قانون بر عهده شوراي سازمان ميراث فرهنگي کشور و شوراي عالي ايرانگردي و جهانگردي بوده است.هـ- ساير وظايف و اختيارات تعيين شده براي شوراي مذکور در اين قانونتبصره- با تصويب شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري حسب مورد در استان‌هايي که ضرورت ايجاب کند، شوراي مشابهي به رياست استاندار و عضويت مديران کل وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مذکور در شوراي عالي ايجاد خواهد شد.ماده 5- وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌تواند نگهداري و اداره اماکن و محوطه‌هاي تاريخي و موزه‌ها را زير نظر هيات‌هاي امناي منتخب انجام دهد وظايف و اختيارات و چگونگي فعاليت هيات‌هاي امنا، نحوه حمايت، نظارت و ارزيابي فعاليت‌هاي آنها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود که پيشنهاد وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.ماده 6- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است از تاريخ تصويب اين قانون حسب پيشنهاد وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري در محدوده اعتبارات مصوب، نسب به هر گونه جابجايي، تغيير رديف و عناوين طرح‌ها، کاهش يا افزايش اعتبارات رديف‌هاي بودجه‌اي آنها به نحوي که حداکثر تسهيلات لازم را جهت اجراي اين قانون فراهم نموده و اختالالي در اداره امور مربوط ايجاد نشود، اقدام نمايد.ماده 7- وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري مکلف است برنامه‌هاي تبليغي ملي و بين‌المللي براي معرفي ميراث فرهنگي ايران و جاذبه‌هاي جهانگردي آن از طريق رسانه‌هاي ارتباط جمعي داخلي و خارجي به مرحله اجرا درآورد. کليه دستگاه هاي اجرايي مکلف به هماهنگي و همگاري با وزارتخانه مذکور مي‌باشند.ماده 8- به منظور فراهم کردن زمينه توسعه پايدار ميراث فرهنگي و گردشگري، جلب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در ايجاد تاسيسات زيربنايي، جهت معرفي بهتر بناها و محوطه‌هاي تاريخي، تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي و ارائه خدمات مناسب به جهانگردان، دولت مي‌تواند در مناطق مستعد کشور و قطب‌هاي گردشگري با تاکيد بر مناطق کمتر توسعه يافته به متقاضيان بخش‌هاي غير دولتي اجازه تاسيس مناطق نمونه گردشگري را بدهد.تبصره 1- طرح‌هاي جامع و تفضيلي شهرسازي اين مناطق که در خارج از محدوده قانوني شهرها ايجاد خواهند شد، پس از تاييد شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري شوراي عالي معماري و شهرسازي بر روي طرح‌هاي حوزه فرامياني، روي طرح‌هاي مذکور تجديد نظر لازم مي‌شود.تبصره 2- کليه قوانين مناطق ويژه اقتصادي در مناطق نمونه گردشگري حاکم خواهد بود.تبصره 3- چنانچه اين مناطق در اراضي متعلق به دولت ايجاد شوند، واگذاري اراضي به قيمت منطقه‌اي وزارت امور اقتصادي و دارايي و به اقساط ده ساله انجام و اسناد قطعي واگذاري آنها به نام سرمايه‌گذاري منطقه نمونه گردشگري صادر خواهد شد.ماده 9- کليه وزارتخانه‌ها، سازمان و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و کليه دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، مکلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي ميراث شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري، خدمات لازم را به جهانگردان ارائه نمايند. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف به نظارت بر اجراي مفاد اين ماده بوده و در تنظيم بودجه‌هاي سالانه و موافقت‌هاي مربوط به اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي اين نظارت را اعمال خواهد نمود. ماده 10- شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري مکلف است متناسب با جايگاه هر يک ازقیمت: 7,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

چشمه هاي آب گرم 22 ص


چالشهاي مسكن و تراكم ساختماني 53 ص


پژوهشي پيرامون امامزاده هاي زيد و يحيي عليهمااسلام واقع در شهر تهران مي باشد 80 ص


پيشرفت ترافيك در روستاهاي آمريكا 34 ص


شناخت و طراحی معماری روستا -پروژه کامل روستای قلات


پروژه روستاي كافي الملک


مقاله مبلمان شهری‎


تاثیر اقلیم منطقه بر روی طرح و شکل ساختمان های سیستان‎


پایان نامه کارشناسی ارشد -- طراحی مجتمع سینمایی --توجه: قیمت واقعی :800000 تومانکلمات کلیدی :وزارت ميراث فرهنگي شوراي عالي ميراث عالي ميراث فرهنگي برنامهzwnj ريزي کشور ميراث فرهنگي کشور سازمان ميراث فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد مشترک وزارت مشترک وزارت ميراث ميراث فرهنگي شوراي عالي وزارت ميراث عالي ميراث اين قانون سازمانzwnj هاي ميراث فرهنگي گردشگري شوراي وزارت ميzwnj سازمان وظايف تصويب دولتي تحقیق در مورد میراث اریا وزارت ميراث فرهنگي شوراي عالي ميراث عالي ميراث فرهنگي برنامهzwnj ريزي کشور ميراث فرهنگي کشور سازمان ميراث فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد مشترک وزارت مشترک وزارت ميراث ميراث فرهنگي شوراي عالي وزارت ميراث عالي ميراث اين قانون سازمانzwnj هاي ميراث فرهنگي گردشگري شوراي وزارت ميzwnj سازمان وظايف تصويب دولتي