پرسشنامه استقرار مدیریت دانش

پرسشنامه استقرار مدیریت دانش : عبداللهی (۱۳۹۴) با بررسی منابع و مطالب موجود و در دسترس پژوهشگر و پس از مطالعه‎ي مجموعه گسترده‎اي از متون مدیریت دانش و با مشورت اساتید راهنما و مشاور و سایر متخصصان و با توجه به پرسش‎نامه‎ها، نظرات و مدل‎های اسكرايم و آميدون، داونپورت و همكاران، مدل سازمان بهره وري آسيايي، عبدی و صفایی (۱۳۹۳)، كوانيو وانگ و ايلاين اسپينوال (۲۰۰۵)، صلواتی و حق‎نظر (۱۳۸۸) و سایر متخصصان که در فصل دوم به نظرات و مدل‎های آن‎ها اشاره شد مراحل و مولفه‎های پرسشنامه استقرار مدیریت دانش شناسایی شد و پرسشنامه‎ای با ۹۲ گویه تهیه نمود. عبداللهی (۱۳۹۴) در مطالعه­ای پس از تعیین روایی محتوایی توسط متخصصان پرسش‎نامه اولیه با ۹۲ گویه تدوین نمود،  سپس پرسش‎نامه بین ۳۰ نفر از اعضا توزیع شد و آلفای کرونباخ برای هر بعد به تفکیک و به این شرح: مرحله اول- سازماندهي ۹۷ /۰ و شامل: حمايت مديريت ارشد ۹۳ /۰، تعيين ماموريت و چشم‎انداز مديريت دانش ۹۳ /۰،  فرهنگ سازي  ۸۸ /۰ و با حذف سوال ۱۵  می شود ۹۰ /۰، تيم سازي  ۸۵ /۰، مرحله دوم- شناسايي: ۹۵ /۰ و شامل: جستجو و تحليل حوزه هاي مختلف كاري ۸۵ /۰، تشخيص شكاف‎هاي موجود و موانع اجرايي ۹۵ /۰، عارضه يابي و تعيين ريشه مشكلات موجود ۸۲ /۰، مرحله سوم – اكتساب: ۹۵ /۰ و شامل: خلق راهكارهاي مناسب ۹۰ /۰، تجسم: ۹۱ /۰، توسعه راهكارهاي پيشنهادي منطبق با واقعيتهاي موجود ۸۲ /۰، مرحله چهارم – انتشار و تسهيم:  ۹۶ /۰ شامل: پالايش ۷۷ /۰، يكپارچه سازي ۹۳ /۰، آموزش ۹۳ /۰، به اشتراك گذاري نتايج ۹۵ /۰، مرحله پنجم- بكارگيري و اجرا ۹۶ /۰ و شامل: مدل‎سازي و برنامه‎ريزي ۹۵ /۰، اجرا ۹۴ /۰، مرحله ششم- بازنگري ۹۴ /۰ و شامل: شناسايي و گردآوري دستاوردها  ۸۹ /۰، تعيين پيامدهاي مورد انتظار و بازنگري پيامدهاي حاصل شده۸۷ /۰، مرحله هفتم- مميزي و ارزيابي ۹۴ /۰ و شامل: مقايسه پيامدهاي واقعي و مورد انتظار و تعيين نقاط غير منطبق ۸۳/۰،  انتشار نتايج ۷۹ /۰، ارائه راهكار براي بهبود ۹۳ /۰ محاسبه شد. الفای کرونباخ کل ۹۹۱ /۰ شد  و هیچ کدام از آنها نقش منفی در آلفای کرونباخ کل نداشتند و هیچ کدام از سوالات دارای ارزش کشیدگی و چولگی بالاتر از ۲ نداشتند. بنابراین همه سوالات آن مناسب است. لازم به یادآوری است که یکی از دلایل بالا بودن الفای کرونباخ سوالات، تعداد زیاد آنها است.دانلود رایگان پرسشنامه و ابزار پژوهش